ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2004

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1 7/9 Τρίτη

Εισαγωγή στην στατική ανάλυση κατασκευών:

 • Περιγραφή μαθημάτων στατικής ανάλυσης

 • Πληροφορίες για το μάθημα ΠΠΜ220

 • Κατασκευές και δομοστατική

 • Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών

 • Βασικά δομικά στοιχεία

 • Είδη κατασκευών

 • Δομικά υλικά

2 8/9 Τετάρτη

Εξιδανικεύσεις, φορτίσεις και βαθμοί ελευθερίας

 • Εξιδανικεύσεις και προσομοιώσεις κατασκευών

 • Χρήση Η/Υ στην ανάλυση κατασκευών

 • Φορτία και συνδυασμοί φορτίσεων

 • Βαθμοί ελευθερίας και συνοριακές συνθήκες

 • Στηρίξεις φορέων

 • Σταθερότητα και χαλαρότητα

3 10/9 Παρασκευή Ισορροπία, στατικότητα και εντατικά μεγέθη κατασκευών
 • Στηρίξεις

 • Συνδέσεις και εσωτερικές ελευθερίες

 • Διαγράμματα ελευθέρου σώματος και εσωτερικά εντατικά μεγέθη

 • Εξισώσεις ισορροπίας

 • Βαθμοί στατικής αοριστίας (υπερστατικότητας)

 • Αρχή της επαλληλίας

 • Συμμετρία και αντισυμμετρία

 • Αρχή των δυνατών έργων

 

4 14/9 Τρίτη 1η Πρόοδος
5 15/9 Τετάρτη Ανάλυση Ισοστατικών Δικτυωμάτων
 • Εισαγωγή στα δικτυώματα

 • Τύποι δικτυωμάτων

 • Βαθμοί στατικής αοριστίας και σταθερότητα επίπεδων δικτυωμάτων

 • Ανάλυση δικτυωμάτων

 • Μέθοδος των κόμβων

 • Μέθοδος των τομών

6 17/9 Παρασκευή Ανάλυση Ισοστατικών Δικτυωμάτων (συν.)
7 21/9 Τρίτη Ανάλυση Ισοστατικών Δοκών και Πλαισίων I
 • Εισαγωγή στις δοκούς

 • Συνήθης τύποι δοκών

 • Εντατικά μεγέθη

  • επίπεδων δοκών

  • χωρικών δοκών

 • Διαφορικές εξισώσεις δοκών

8 22/9 Τετάρτη Ανάλυση Ισοστατικών Δοκών και Πλαισίων II
 • Διαφορικές εξισώσεις δοκών

 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών δοκών

9 24/9 Παρασκευή Ανάλυση Ισοστατικών Δοκών και Πλαισίων III
 • Διαγράμματα εντατικών μεγεθών δοκών με την χρήση ΔΕ

 • Ορθές και διατμητικές τάσεις

 • Αρχής της επαλληλίας

 • Φαινόμενα Ρ-Δ

 • Πλαίσια και πλαισιωτές κατασκευές

 • Στατικότητα δοκών και πλαισίων

 • Παραμορφωμένες μορφές δοκών και πλαισίων

10 28/9 Τρίτη Επανάληψη Ισοστατικών Φορέων
 • Εισαγωγή στη Στατική Ανάλυση

 • Βαθμοί ελευθερίας και συνοριακές συνθήκες

 • Συνδέσεις και εσωτερικές ελευθερίες

 • Ισοστατικά Δικτυώματα

 • Ισοστατικοί Δοκοί και Πλαισία

 • Αρχής της επαλληλίας και φαινόμενα Ρ-Δ

 • Παραμορφωμένες μορφές δοκών και πλαισίων

11 28/9 Τετάρτη

2η Πρόοδος

Αργία 1/10 Παρασκευή Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Flag of Cyprus

12 5/10 Τρίτη

Επίλυση 2ης προόδου και αποτελέσματα

Εισαγωγή στις Παραμορφώσεις και Μετακινήσεις

 • Χρησιμότητα υπολογισμού παραμορφώσεων και μετακινήσεων

  • Συνήθης παραδοχές

 • Εισαγωγή στις παραμορφώσεις και μετακινήσεις

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

 • Μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

13 6/10 Τετάρτη

Εισαγωγή στις γεωμετρικές μέθοδους υπολογισμού μετακινήσεων

 • Εισαγωγή στις παραμορφώσεις και μετακινήσεις

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

 • Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

  • Μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης

14 8/10 Παρασκευή

Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

 • Μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης

 • Μέθοδος ροπών

 • Μέθοδος ομόλογης δοκού

15 12/10 Τρίτη

Γεωμετρικές μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

 • Επίλυση παραδειγμάτων υπολογισμού μετακινήσεων με γεωμετρικές μεθόδους

16 13/10 Τετάρτη

Παραδείγματα υπολογισμού μετακινήσεων με γεωμετρικές μεθόδους

17 15/10 Παρασκευή

Παράδειγμα υπολογισμού μετακινήσεων με γεωμετρικές μεθόδους (συν.)

18 19/10 Τρίτη

3η Πρόοδος

Επίλυση 3ης προόδου

19 20/10 Τετάρτη

Αποτελέσματα 3ης  προόδου

Εισαγωγή στις Ενεργειακές Μεθόδους Υπολογισμού Παραμορφώσεων

 • Εισαγωγή στις ενεργειακές μεθόδους

 • Εξωτερικό έργο

20 22/10 Παρασκευή
 • Απόλυτα και τοπικά συστήματα συντεταγμένων

 • Κατασκευή διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών τρισδιάστατων φορέων

 • 5η Σειρά Ασκήσεων

Εισαγωγή στις Ενεργειακές Μεθόδους Υπολογισμού Παραμορφώσεων

 • Εξωτερικό έργο

 • Εσωτερικό έργο (Ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης)

21 26/10 Τρίτη

Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Παραμορφώσεων

 • Εξωτερικό έργο

 • Εσωτερικό έργο (Ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης)

  • Ελαστική ενέργεια λόγω αξονικών δυνάμεων

  • Ελαστική ενέργεια λόγω καμπτικών ροπών

  • Ελαστική ενέργεια λόγω τεμνουσών δυνάμεων

 • Αρχή διατήρησης της ενέργειας (πραγματικό έργο)

22 27/10 Τετάρτη

 

Αθηνά, 27/10/2004

Αργία 28/10 Πέμπτη

23 29/10 Παρασκευή

Ενεργειακές Μέθοδοι Υπολογισμού Παραμορφώσεων

 • Εξωτερικό έργο

 • Εσωτερικό έργο (Ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης)

  • Ελαστική ενέργεια λόγω αξονικών δυνάμεων

  • Ελαστική ενέργεια λόγω καμπτικών ροπών

  • Ελαστική ενέργεια λόγω τεμνουσών δυνάμεων

 • Αρχή διατήρησης της ενέργειας (πραγματικό έργο)

 • Θεωρήματα Castigliano

  • 1o θεώρημα Castigliano

  • 2o θεώρημα Castigliano

 • Επίλυση παραδειγμάτων υπολογισμού μετακινήσεων με ενεργειακές μεθόδους

24 2/11 Τρίτη

Αρχή Δυνατών Έργων (ΑΔΕ)

 • Εισαγωγή την αρχή των δυνατών έργων (ΑΔΕ)

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Αρχή των δυνατών συμπληρωματικών έργων

 • Εξωτερικό δυνατό έργο

 • Εσωτερικό δυνατό έργο (ελαστική δυνατή ενέργεια)

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

  • Διατμητικές παραμορφώσεις

  • Στρεπτικές παραμορφώσεις

  • Συνολική ελαστική δυνατή ενέργεια

25 3/11 Τετάρτη

Αρχή Δυνατών Έργων (ΑΔΕ)

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Αρχή των δυνατών συμπληρωματικών έργων

 • Εξωτερικό δυνατό έργο

 • Εσωτερικό δυνατό έργο (ελαστική δυνατή ενέργεια)

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

  • Διατμητικές παραμορφώσεις

  • Στρεπτικές παραμορφώσεις

  • Συνολική ελαστική δυνατή ενέργεια

 • Υπολογισμός μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων

26 5/11 Παρασκευή

Αρχή Δυνατών Έργων (ΑΔΕ)

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Αρχή των δυνατών συμπληρωματικών έργων

 • Εξωτερικό δυνατό έργο

 • Εσωτερικό δυνατό έργο (ελαστική δυνατή ενέργεια)

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

  • Διατμητικές παραμορφώσεις

  • Στρεπτικές παραμορφώσεις

  • Συνολική ελαστική δυνατή ενέργεια

 • Υπολογισμός μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων

 • Επίλυση παραδειγμάτων υπολογισμού μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • 5η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

27 9/11 Τρίτη

Αρχή Δυνατών Έργων (ΑΔΕ)

 • Εισαγωγή την αρχή των δυνατών έργων (ΑΔΕ)

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Αρχή των δυνατών συμπληρωματικών έργων

 • Εξωτερικό δυνατό έργο

 • Εσωτερικό δυνατό έργο (ελαστική δυνατή ενέργεια)

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

  • Διατμητικές παραμορφώσεις

  • Στρεπτικές παραμορφώσεις

  • Συνολική ελαστική δυνατή ενέργεια

 • Υπολογισμός μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων

 • Μη πρισματικά μέλη

 • Παραμορφώσεις από άλλα, εκτός φορτίων, αίτια

  • Θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Κατασκευαστικές ατέλειες και σφάλματα

  • Διαφορικές καθιζήσεις

 • Επίλυση παραδειγμάτων υπολογισμού μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • 6η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

 • 7η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

28 10/11 Τετάρτη

Αρχή Δυνατών Έργων (ΑΔΕ)

 • Εισαγωγή την αρχή των δυνατών έργων (ΑΔΕ)

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Αρχή των δυνατών συμπληρωματικών έργων

 • Εξωτερικό δυνατό έργο

 • Εσωτερικό δυνατό έργο (ελαστική δυνατή ενέργεια)

  • Αξονικές παραμορφώσεις

  • Καμπτικές παραμορφώσεις

  • Διατμητικές παραμορφώσεις

  • Στρεπτικές παραμορφώσεις

  • Συνολική ελαστική δυνατή ενέργεια

 • Υπολογισμός μετακινήσεων με την ΑΔΕ

 • Υπολογισμός ορισμένων ολοκληρωμάτων

 • Μη πρισματικά μέλη

 • Παραμορφώσεις από άλλα, εκτός φορτίων, αίτια

  • Θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Κατασκευαστικές ατέλειες και σφάλματα

  • Διαφορικές καθιζήσεις

 • Επίλυση παραδειγμάτων υπολογισμού μετακινήσεων με την ΑΔΕ

29 12/11 Παρασκευή

4η Πρόοδος

Επίλυση 4ης προόδου

30 16/11 Τρίτη

Αποτελέσματα 4ης  προόδου

Επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων με τη 4η πρόοδο

Εισαγωγή στις Μεθόδους Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

31 17/11 Τετάρτη

Μέθοδοι Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 • Εφαρμογές σε προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

32 19/11 Παρασκευή

Μέθοδοι Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 • Εφαρμογές σε προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Θεώρημα Betti και σχέσεις αμοιβαιότητας

 • Χρήση μητρώων για την επίλυση προβλημάτων μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εφαρμογές σε δικτυώματα

33 23/11 Τρίτη

Μέθοδοι Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 • Εφαρμογές σε προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Θεώρημα Betti και σχέσεις αμοιβαιότητας

 • Χρήση μητρώων για την επίλυση προβλημάτων μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εφαρμογές σε δικτυώματα

 • Εφαρμογές σε πλαίσια

 • Εφαρμογές σε σύνθετους φορείς

 • Εφαρμογές σε προβλήματα με παραμορφώσεις από άλλα αίτια

 • 8η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

34 24/11 Τετάρτη

Μέθοδοι Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 • Εφαρμογές σε προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Θεώρημα Betti και σχέσεις αμοιβαιότητας

 • Χρήση μητρώων για την επίλυση προβλημάτων μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εφαρμογές σε δικτυώματα

 • Εφαρμογές σε πλαίσια

 • Εφαρμογές σε σύνθετους φορείς

 • Εφαρμογές σε προβλήματα με παραμορφώσεις από άλλα αίτια

  • Θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Κατασκευαστικές ατέλειες

  • Μετακινήσεις στηρίξεων

 • Ελαστικές στηρίξεις

 • 9η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

 • Παράδειγμα απλής χρήσης προγράμματος ανάλυσης (GTStrudl)

35 26/11 Παρασκευή

Μέθοδοι Επίλυσης Υπερστατικών Φορέων

 • Υπερστατικοί φορείς

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 • Εφαρμογές σε προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Θεώρημα Betti και σχέσεις αμοιβαιότητας

 • Χρήση μητρώων για την επίλυση προβλημάτων μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εφαρμογές σε δικτυώματα

 • Εφαρμογές σε πλαίσια

 • Εφαρμογές σε σύνθετους φορείς

 • Εφαρμογές σε προβλήματα με παραμορφώσεις από άλλα αίτια

  • Θερμοκρασιακές μεταβολές

  • Κατασκευαστικές ατέλειες

  • Μετακινήσεις στηρίξεων

 • Ελαστικές στηρίξεις

 • Παραδείγματα επίλυσης υπερστατικών φορέων με τη μέθοδο των συμβιβαστών μετακινήσεων

36 30/11 Τρίτη 5η Πρόοδος
37 1/12 Τετάρτη

Επίλυση 5ης Προόδου

Επίλυση αποριών

Επανάληψη

38 3/12 Παρασκευή

10η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

11η Σειρά Ασκήσεων (Λύση)

Επανάληψη

Παράδειγμα τρισδιάστατου φορέα

 

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου Τελική εξέταση Αποτελέσματα

 

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004