ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

Η στατική ανάλυση των κατασκευών είναι η διαδικασία υπολογισμού των αντιδράσεων, εντατικών μεγεθών, τάσεων, παραμορφώσεων και μετακινήσεων μιας κατασκευής η οποία καταπονείται από κάποιες δράσεις οι οποίες προκαλούν την εντατική και παραμορφωσιακή της κατάσταση.

        Στα πρώτα μαθήματα θα γίνει μια σύντομη ανασκόπηση των μεθόδων επίλυσης ισοστατικών φορέων και ακολούθως, θα γίνει λεπτομερής παρουσίαση μεθόδων υπολογισμού παραμορφώσεων και μεθόδων ανάλυσης υπερστατικών φορέων.

        Γενικότερα, τα μαθήματα της Στατικής Ανάλυσης Ι και ΙΙ (ΠΠΜ220 και ΠΠΜ221), θα καλύψουν την θεωρία και τις εφαρμογές της στατικής ανάλυσης των κατασκευών, με έμφαση τους γραμμικούς φορείς, δηλαδή τα δικτυώματα, δοκούς και πλαίσια. Οι γνώσεις που θα αποκτήσετε στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων θα αποτελέσουν την βάση για αρκετά άλλα μαθήματα του κύκλου σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και ειδικότερα της δομοστατικής κατεύθυνσης.

        Η στατική ανάλυση των κατασκευών έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες με την πρόοδο των Η/Υ και έτσι διακρίνομε δύο ομάδες μεθόδων, τις κλασσικές μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ευρέως μέχρι το μέσο του περασμένου αιώνα, και τις σύγχρονες (ή μοντέρνες) μεθόδους, οι οποίες άρχισαν να χρησιμοποιούνται μετά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα και τα τελευταία χρόνια έχουν εκτοπίσει σχεδόν πλήρως τις κλασσικές μεθόδους.

         Το μαθήματα της Στατικής Ανάλυσης Ι και ΙΙ θα καλύψουν εκείνες τις κλασσικές μεθόδους στατικής ανάλυσης οι οποίες, είτε προσφέρουν στην καλύτερη κατανόηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης των κατασκευών με χρήση χρήση Η/Υ, είτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση απλών προβλημάτων στατικής, χωρίς την χρήση Η/Υ.

        Ακολούθως, θα δοθεί έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων στατικής ανάλυσης. Επίσης, θα διδαχθείτε πώς να προγραμματίζετε, χρησιμοποιώντας π.χ. το Matlab, κάποιες από τις μεθόδους που θα διδαχθείτε αλλά και πώς να αξιοποιείτε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα στατικής ανάλυσης κατασκευών, όπως π.χ. το GT-Strudl και το SAP2000, έχοντας την δυνατότητα να ελέγξετε την ορθότητα τόσο των δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων.

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004