ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα βασιστεί στην συμμετοχή στην τάξη, σε ασκήσεις που θα δίδονται για επίλυση, ενδιάμεσες προόδους (ενδιάμεσα διαγωνίσματα) και την τελική εξέταση. Ο αριθμός των ενδιάμεσων προόδων θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των φοιτητών στο μάθημα και τις επιδόσεις τους στις ασκήσεις.

Μέθοδος αξιολόγησης 

Συντελεστής

Συμμετοχή

5 %

Ασκήσεις

20 %

Ενδιάμεσες προόδοι

25 %

Τελική εξέταση         

50 %

Καθυστερημένες ασκήσεις δεν θα γίνονται δεκτές για βαθμολόγηση, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο κατόπιν εκ των προτέρων συνεννόησης με τον διδάσκοντα.

Η αντιγραφή τόσο στις ασκήσεις, όσο και στις εξετάσεις, απαγορεύεται αυστηρά και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες οι συνέπειες θα είναι αυστηρότατες στην βαθμολογία σας.

Εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της βαθμολογίας των ασκήσεων και των διαγωνισμάτων (προόδων και τελικής εξέτασης), τότε δεν θα ισχύσει η πιο πάνω βαθμολογική κατανομή. Ενδεχομένως να δοθεί μεγαλύτερη ή και αποκλειστική βαρύτητα στα διαγωνίσματα και μικρότερη (από 20%) στις ασκήσεις αν ο βαθμός τους είναι παράλογα ψηλός σε σχέση με τους βαθμούς των διαγωνισμάτων.

Πέτρος Κωμοδρόμος, 2004