ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020

Οι διαλέξεις, λόγω της έκτακτης κατάστασης με την επιδημία, θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη (9:00-10:30 π.μ.) διαδικτυακά, με χρήση του Microsfoft Teams, στο σύνδεσμο της ομάδας που σας έχω αποστείλει ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε απορία στείλτε μου email (komodromos@ucy.ac.cy) ή πάρτε με τηλέφωνο (99453167) οποιαδήποτε στιγμή.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Δ1  

18/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Φορτίσεις και βαθμοί ελευθερίας

 • Εντατικά μεγέθη

 • Ισοστατικά δικτυώματα

 • Ισοστατικοί δοκοί και πλαίσια

 • Παραμορφώσεις και μετακινήσεις

 • Μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

Δ2 21/1

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

Δ3

25/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.


1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

Δ4 28/1

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.
 

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Εισαγωγή

 • Βασικές λειτουργίες

 • Διανύσματα και μητρώα

Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

 • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

 • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

 • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

 • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

 • πολλαπλά γραφικά σχήματα

Δ5 1/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

 • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

 • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

 • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

 • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

 • πολλαπλά γραφικά σχήματα

Αρχεία Μatlab

 • Αρχεία Εντολών - Αρχεία Δεδομένων

Προγραμματισμός με το Matlab

 • Αρχεία συναρτήσεων

 • Λογικά τεστ

 • Βρόγχοι

Δ6 4/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

2. Εισαγωγή στη μέθοδο ευκαμψίας  

 • Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών με τη χρήση μητρώων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

  • Χρήση μητρώων για προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εισαγωγή στη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας ή ελαστικότητας

 • Ανάλυση δικτυωμάτων με τη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας

  • Σχέσεις δυνάμεων-μετακινήσεων δικτυωμάτων

  • Μητρώα μετασχηματισμών

 •  Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων

2. Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε ισοστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Πρακτικές εφαρμογές

Δ7 8/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

2. Ανάλυση υπερστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε υπερστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Διερεύνηση σταθερότητας και χαλαρότητας

 • Πρακτικές εφαρμογές

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού b για ισοστατικά δικτυώματα

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού bo και bx  για υπερστατικά δικτυώματα

 • Παραδείγματα

Δ8 11/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 

4. Ανάλυση υπερστατικών δοκών και πλαισιωτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Επίλυση υπερστατικών πλαισίων

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας υπερστατικών πλαισίων

 • Πρακτικές εφαρμογές

4. Ανάλυση μικτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Παραδείγματα - εφαρμογές

Δ9 15/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

5. Εισαγωγή στις μεθόδους μετακινήσεων ή δυσκαμψίας

 • Βάσεις μεθόδων μετακινήσεων

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων ελατηρίων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ελατηρίων

 • Συνολικά μητρώα δυσκαμψίας συστημάτων ελατηρίων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Υπολογισμός μετακινήσεων, αντιδράσεων και εντατικών μεγεθών

Δ10 18/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

1η Πρόοδος

Δ11 22/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

Δ12

 

25/2

 

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

Δ13 1/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

6. Εισαγωγή στη χρήση λογισμικού για την επίλυση δικτυωμάτων

 • Εισαγωγή στο GT-Strudl

 • Είδη ανάλυσης

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας εύρεση μητρώου Kff

Δ14 4/3 Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

7. Προγραμματισμός μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Μέθοδος άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Αυτόματη διαδικασία:

  • σχηματισμού μητρώων δυσκαμψίας ράβδων

  • σχηματισμού συνολικού μητρώου δυσκαμψίας δικτυώματος

  • επιβολής συνοριακών συνθηκών

  • επίλυσης συστήματος γραμμικών εξισώσεων

  • υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων

  • υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ράβδων

 • Χρήση μαθηματικού λογισμικού Matlab

Ανάπτυξη Προγράμματος Ανάλυσης Επίπεδων Δικτυωμάτων
Δ15 8/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δοκών

 • Στροφικό  2x2 μητρώο δυσκαμψίαςκαμπτόμενης δοκoύ

 • Μητρώο δυσκαμψίας 4x4 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Συμπερίληψη αξονικών παραμορφώσεων 

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών Km'

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών Km στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας Km συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσει

Δ16 11/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 

8. Μη επικόμβια φορτία

 • Συγκεντρωμένα μη επικόμβια φορτία

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Στατικά ισοδύναμα επικόμβια φορτία

8. Συνοριακές συνθήκες στις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών

 • Ελαστικές στηρίξεις

  15/3   Καθαρά Δευτέρα - Αργία
Δ17 18/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

2η Πρόοδος
Δ18 22/3 Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Προγραμματισμός της μεθόδου δυσκαμψίας με τη χρήση του μαθηματικού λογισμικού Matlab

 • Πρακτικές εφαρμογές

8. Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας σχηματισμός Kff

 • Επίλυση δικτυωμάτων με τη γραφική μέθοδο

 • Επίλυση δοκών και πλαισίων με τη γραφική μέθοδο

  25/3

Πέμπτη

25η Μαρτίου - Αργία
Δ19 29/3
Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια

  1/4

Πέμπτη

1η Απριλίου - Αργία
Δ20 5/4 Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια

Δ21 8/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια

Δ22 12/4

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

9. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών

Ειδικά θέματα ανάλυσης με Η/Υ

 • Ελαστικές στηρίξεις πλαισίων

  • Χρήση ελατηρίων για προσομοίωση της παραμορφωσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης

  • Προσδιορισμός σταθερών ελατηρίων

   • Κατακόρυφα και οριζόντια ελατήρια

   • Στροφικά ελατήρια

 • Διαφραγματική λειτουργία πλακών

  • Περιορισμοί  βαθμών ελευθερίας (BE)

  • Περιοροζόμενοι (constrained) και κύριοι (master) BE

 • Τοιχώματα

  • Κατακόρυφα ορθογωνικά τοιχώματα

  • Συμπεριφορά τοιχίων vs. πλαισίων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

 • Πυρήνες τοιχωμάτων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

Δ23 15/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

Επαναλήψεις

Επίλυση παλαιών θεμάτων εξετάσεων

 

ΧΩΔ02 Β204/Β205

Κυριακή, 23/5, 1:00-3:00 μμ

Τελική Εξέταση

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα τροποποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να ταυτίζονται όσο πιο βέλτιστα γίνεται με τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση με την πανδημία.ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2021