ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1  

14/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Φορτίσεις και βαθμοί ελευθερίας

 • Εντατικά μεγέθη

 • Ισοστατικά δικτυώματα

 • Ισοστατικοί δοκοί και πλαίσια

 • Παραμορφώσεις και μετακινήσεις

 • Μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

2 17/1

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

3

21/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103


1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

 

4 24/1

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103
 

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Εισαγωγή

 • Βασικές λειτουργίες

 • Διανύσματα και μητρώα

5 28/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

 • 3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

  Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

 • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

 • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

 • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

 • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

 • πολλαπλά γραφικά σχήματα

6 31/1

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 


  • 3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

  • Αρχεία Μatlab

   • Αρχεία Εντολών - Αρχεία Δεδομένων

  • Προγραμματισμός με το Matlab

   • Αρχεία συναρτήσεων

   • Λογικά τεστ

   • Βρόγχοι

7 4/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

Εργαστήριο Η/Υ Β141?

  • 2. Εισαγωγή στη μέθοδο ευκαμψίας  

  • Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών με τη χρήση μητρώων

  • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

   • Χρήση μητρώων για προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

  • Εισαγωγή στη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας ή ελαστικότητας

  • Ανάλυση δικτυωμάτων με τη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας

   • Σχέσεις δυνάμεων-μετακινήσεων δικτυωμάτων

   • Μητρώα μετασχηματισμών

  •  Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων

  2. Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε ισοστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Πρακτικές εφαρμογές

8 7/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

 

2. Ανάλυση υπερστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε υπερστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Διερεύνηση σταθερότητας και χαλαρότητας

 • Πρακτικές εφαρμογές

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού b για ισοστατικά δικτυώματα

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού bo και bx  για υπερστατικά δικτυώματα

 • Παραδείγματα

9 11/2

 

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103
 

4. Ανάλυση ισοστατικών δοκών και πλαισίων κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Μητρώα ευκαμψίας δοκών

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας ισοστατικών πλαισίων

10

 

14/2

 

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103


 

 

4. Ανάλυση υπερστατικών δοκών και πλαισιωτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Επίλυση υπερστατικών πλαισίων

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας υπερστατικών πλαισίων

 • Πρακτικές εφαρμογές

4. Ανάλυση μικτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Παραδείγματα - εφαρμογές

11 18/2

Δευτέρα

8:45-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

1η Πρόοδος

Επίλυση Προόδου

12

 

21/2

 

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

5. Εισαγωγή στις μεθόδους μετακινήσεων ή δυσκαμψίας

 • Βάσεις μεθόδων μετακινήσεων

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων ελατηρίων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ελατηρίων

 • Συνολικά μητρώα δυσκαμψίας συστημάτων ελατηρίων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Υπολογισμός μετακινήσεων, αντιδράσεων και εντατικών μεγεθών

13 25/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

ΧΩΔ 02 B108
 

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

 

14 28/2 Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

15 4/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

 

6. Εισαγωγή στη χρήση λογισμικού για την επίλυση δικτυωμάτων

 • Εισαγωγή στο GT-Strudl

 • Είδη ανάλυσης

16 7/3
Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103
 

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας εύρεση μητρώου Kff

ΑΡΓΙΑ11/3 Δευτέρα Καθαρά Δευτέρα - Αργία
17 14/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

7. Προγραμματισμός μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Μέθοδος άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Αυτόματη διαδικασία:

  • σχηματισμού μητρώων δυσκαμψίας ράβδων

  • σχηματισμού συνολικού μητρώου δυσκαμψίας δικτυώματος

  • επιβολής συνοριακών συνθηκών

  • επίλυσης συστήματος γραμμικών εξισώσεων

  • υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων

  • υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ράβδων

 • Χρήση μαθηματικού λογισμικού Matlab

18 18/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

Επαναλήψεις

Επιλύσεις παλαιών θεμάτων εξετάσεων
19 21/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103
 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών/τριών 3ου έτους στο Εργοτάξιο της Πολυτεχνικής Σχολής  

ΑΡΓΙΑ25/3 Δευτέρα Εθνική Επέτειος 25ης Μαρτίου - Αργία
20 28/3
Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

2η Πρόοδος

Επίλυση Προόδου

ΑΡΓΙΑ1/4 Δευτέρα Εθνική Επέτειος 1ης Απριλίου - Αργία
21 4/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δοκών

 • Στροφικό  2x2 μητρώο δυσκαμψίαςκαμπτόμενης δοκoύ

 • Μητρώο δυσκαμψίας 4x4 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Συμπερίληψη αξονικών παραμορφώσεων 

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών Km'

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών Km στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας Km συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσει

8. Μη επικόμβια φορτία

 • Συγκεντρωμένα μη επικόμβια φορτία

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Στατικά ισοδύναμα επικόμβια φορτία

8. Συνοριακές συνθήκες στις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών

 • Ελαστικές στηρίξεις

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Προγραμματισμός της μεθόδου δυσκαμψίας με τη χρήση του μαθηματικού λογισμικού Matlab

 • Πρακτικές εφαρμογές

8. Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας σχηματισμός Kff

 • Επίλυση δικτυωμάτων με τη γραφική μέθοδο

 • Επίλυση δοκών και πλαισίων με τη γραφική μέθοδο


22 8/4

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 


 

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια


2311/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103 


 

9. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών

Ειδικά θέματα ανάλυσης με Η/Υ

 • Ελαστικές στηρίξεις πλαισίων

  • Χρήση ελατηρίων για προσομοίωση της παραμορφωσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης

  • Προσδιορισμός σταθερών ελατηρίων

   • Κατακόρυφα και οριζόντια ελατήρια

   • Στροφικά ελατήρια

 • Διαφραγματική λειτουργία πλακών

  • Περιορισμοί  βαθμών ελευθερίας (BE)

  • Περιοροζόμενοι (constrained) και κύριοι (master) BE

 • Τοιχώματα

  • Κατακόρυφα ορθογωνικά τοιχώματα

  • Συμπεριφορά τοιχίων vs. πλαισίων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

 • Πυρήνες τοιχωμάτων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

2415/4

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

10.  Εισαγωγή στο SAP2000

25 18/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 10311. Εφαρμογή στατικής ανάλυσης με το SAP2000

Επίλυση παλαιών θεμάτων εξετάσεων

 

  13/5/2019

8:30 π.μ., Δευτέρα  13 Μαΐου, 2019

ΧΩΔ02 014

Τελική Εξέταση

Το αναλυτικό πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας και ώρας διδασκαλίας) θα τροποποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να ταυτίζονται όσο πιο βέλτιστα γίνεται με τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος.ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2019