ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2022

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Δ1  

17/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

Εισαγωγή

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Φορτίσεις και βαθμοί ελευθερίας

 • Εντατικά μεγέθη

 • Ισοστατικά δικτυώματα

 • Ισοστατικοί δοκοί και πλαίσια

 • Παραμορφώσεις και μετακινήσεις

 • Μέθοδοι υπολογισμού μετακινήσεων

Δ2 20/1

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

Δ3

24/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.


1. Ανασκόπηση κλασσικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών

 • Αρχή των δυνατών έργων

 • Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων:

  • Μέθοδοι των δυνάμεων

   • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

Δ4 27/1

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.
 

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Εισαγωγή

 • Βασικές λειτουργίες

 • Διανύσματα και μητρώα

Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

 • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

 • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

 • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

 • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

 • πολλαπλά γραφικά σχήματα

Δ5 31/1

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Γραφικές απεικονίσεις και παραστάσεις

 • γραφικές απεικονίσεις σημείων και ευθύγραμμων τμημάτων

 • γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων

 • γραφικές παραστάσεις πολλαπλών συναρτήσεων

 • πολλαπλές γραφικές παραστάσεις

 • πολλαπλά γραφικά σχήματα

Αρχεία Μatlab

 • Αρχεία Εντολών - Αρχεία Δεδομένων

Δ6 3/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

3. Μαθηματικό περιβάλλον Matlab

Αρχεία Μatlab

 • Αρχεία Εντολών - Αρχεία Δεδομένων

Προγραμματισμός με το Matlab

 • Αρχεία συναρτήσεων

 • Λογικά τεστ

 • Βρόγχοι

2. Εισαγωγή στη μέθοδο ευκαμψίας  

 • Εισαγωγή στις μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών με τη χρήση μητρώων

 • Μέθοδος των συμβιβαστών μετακινήσεων

  • Χρήση μητρώων για προβλήματα μεγαλύτερου βαθμού στατικής αοριστίας

 • Εισαγωγή στη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας ή ελαστικότητας

 • Ανάλυση δικτυωμάτων με τη γενικευμένη μέθοδο ευκαμψίας

  • Σχέσεις δυνάμεων-μετακινήσεων δικτυωμάτων

  • Μητρώα μετασχηματισμών

 •  Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων

Δ7 7/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

2. Ανάλυση ισοστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε ισοστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μητρώου μετασχηματισμού b

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Πρακτικές εφαρμογές

 

Δ8 10/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 

2. Ανάλυση υπερστατικών δικτυωμάτων με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Προσδιορισμός μητρώου ευκαμψίας δικτυώματος F

 • Χρήση αρχής δυνατών συμπληρωματικών έργων σε υπερστατικά δικτυώματα

 • Υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων U και εντατικών μεγεθών s

 • Διερεύνηση σταθερότητας και χαλαρότητας

 • Πρακτικές εφαρμογές

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού b για ισοστατικά δικτυώματα

 • Συμπυκνωμένα μητρώα μετασχηματισμού bo και bx  για υπερστατικά δικτυώματα

 • Παραδείγματα

 

Δ9 14/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

4. Ανάλυση υπερστατικών δοκών και πλαισιωτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Υπολογισμός μητρώων μετασχηματισμού bo και bx 

 • Σχηματισμός συνολικού μητρώου ευκαμψίας κατασκευής

 • Επίλυση υπερστατικών πλαισίων

 • Χρήση πλήρους και συμπυκνωμένων μητρώων μετασχηματισμού και ευκαμψίας υπερστατικών πλαισίων

 • Πρακτικές εφαρμογές

4. Ανάλυση μικτών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας

 • Παραδείγματα - εφαρμογές

 

Δ10 17/2

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

1η Πρόοδος

Δ11 21/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

5. Εισαγωγή στις μεθόδους μετακινήσεων ή δυσκαμψίας

 • Βάσεις μεθόδων μετακινήσεων

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων ελατηρίων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ελατηρίων

 • Συνολικά μητρώα δυσκαμψίας συστημάτων ελατηρίων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Υπολογισμός μετακινήσεων, αντιδράσεων και εντατικών μεγεθών

 

Δ12

 

24/2

 

 

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

 

Δ13 28/2

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δικτυωμάτων

 • Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων

 • Μητρώο δυσκαμψίας δικτυώματος

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων

 • Συνοριακές συνθήκες

 • Κεκλιμένες στηρίξεις

 • Χωρικά δικτυώματα

 

Δ14 3/3 Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

6. Εισαγωγή στη χρήση λογισμικού για την επίλυση δικτυωμάτων

 • Εισαγωγή στο GT-Strudl

 • Είδη ανάλυσης

5. Επίλυση δικτυωμάτων με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας εύρεση μητρώου Kff

Ανάπτυξη Προγράμματος Ανάλυσης Επίπεδων Δικτυωμάτων

 

  7/3 Καθαρά Δευτέρα - Αργία
Δ15 10/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

7. Προγραμματισμός μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Μέθοδος άμεσης δυσκαμψίας για δικτυώματα

 • Αυτόματη διαδικασία:

  • σχηματισμού μητρώων δυσκαμψίας ράβδων

  • σχηματισμού συνολικού μητρώου δυσκαμψίας δικτυώματος

  • επιβολής συνοριακών συνθηκών

  • επίλυσης συστήματος γραμμικών εξισώσεων

  • υπολογισμός μετακινήσεων κόμβων

  • υπολογισμός αξονικών δυνάμεων ράβδων

 • Χρήση μαθηματικού λογισμικού Matlab

Ανάπτυξη Προγράμματος Ανάλυσης Επίπεδων Δικτυωμάτων
Δ16 14/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

Επανάληψη για τη 2η Πρόοδο

Επίλυση παλαιών θεμάτων

Δ17 17/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δοκών

 • Στροφικό  2x2 μητρώο δυσκαμψίαςκαμπτόμενης δοκoύ

 • Μητρώο δυσκαμψίας 4x4 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Συμπερίληψη αξονικών παραμορφώσεων 

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών Km'

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών Km στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας Km συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

Δ18 21/3

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

2η Πρόοδος
Δ19 24/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

 

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Σχέσεις μετακινήσεων-δυνάμεων δοκών

 • Στροφικό  2x2 μητρώο δυσκαμψίαςκαμπτόμενης δοκoύ

 • Μητρώο δυσκαμψίας 4x4 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού Km'  στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Συμπερίληψη αξονικών παραμορφώσεων 

 • Τοπικά και απόλυτα συστήματα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών Km'

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών Km στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας Km συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

8. Μη επικόμβια φορτία

 • Συγκεντρωμένα μη επικόμβια φορτία

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Στατικά ισοδύναμα επικόμβια φορτία

8. Συνοριακές συνθήκες στις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών

 • Ελαστικές στηρίξεις

8. Επίλυση πλαισιακών δοκών και κατασκευών με τις μεθόδους δυσκαμψίας

 • Προγραμματισμός της μεθόδου δυσκαμψίας με τη χρήση του μαθηματικού λογισμικού Matlab

 • Πρακτικές εφαρμογές

8. Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας

 • Απευθείας σχηματισμός Kff

 • Επίλυση δικτυωμάτων με τη γραφική μέθοδο

 • Επίλυση δοκών και πλαισίων με τη γραφική μέθοδο

Δ20 28/3
Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια

Δ21 31/3

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

8. Εφαρμογή μεθόδου άμεσης δυσκαμψίας για πλαίσια

 • Μητρώο δυσκαμψίας 6x6 δοκού στο τοπικό σύστημα συντεταγμένων

 • Μετασχηματισμοί μητρώων δυσκαμψίας δοκών

 • Μητρώα δυσκαμψίας δοκών στο απόλυτο σύστημα συντεταγμένων

 • Μητρώα δυσκαμψίας συμπεριλαμβάνοντας αξονικές παραμορφώσεις

 • Άμεση μέθοδος δυσκαμψίας σε δοκούς και πλαίσια

 • Σχηματισμός μητρώου δυσκαμψίας κατασκευής

 • Επιβολή συνοριακών συνθηκών  Us

 • Κατανεμημένα φορτία

 • Χωρικά πλαίσια

Δ22 4/4 Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

 

9. Εισαγωγή σε σύγχρονα προγράμματα ανάλυσης κατασκευών

Ειδικά θέματα ανάλυσης με Η/Υ

 • Ελαστικές στηρίξεις πλαισίων

  • Χρήση ελατηρίων για προσομοίωση της παραμορφωσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης

  • Προσδιορισμός σταθερών ελατηρίων

   • Κατακόρυφα και οριζόντια ελατήρια

   • Στροφικά ελατήρια

 • Διαφραγματική λειτουργία πλακών

  • Περιορισμοί  βαθμών ελευθερίας (BE)

  • Περιοροζόμενοι (constrained) και κύριοι (master) BE

 • Τοιχώματα

  • Κατακόρυφα ορθογωνικά τοιχώματα

  • Συμπεριφορά τοιχίων vs. πλαισίων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

 • Πυρήνες τοιχωμάτων

  • Μοντελοποίηση με κατακόρυφα γραμμικά μέλη

  • Χρήση άκαμπτων τμημάτων σύνδεσης

  • Περιπτώσεις αναγκαιότητας χρήσης Π.Σ.

Δ23 7/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ

 ΧΩΔ 01 103

10 Εισαγωγή στο SAP2000
Δ24 11/4

Δευτέρα

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103


1
1. Εφαρμογή στατικής ανάλυσης με το SAP2000
Δ25 14/4

Πέμπτη

9:00-10:30 π.μ.

 ΧΩΔ 01 103

Επαναλήψεις

Επίλυση παλαιών θεμάτων εξετάσεων

 

12:30-15:30, Κυριακή, 15/5

 ΧΩΔ02 007

Τελική Εξέταση

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα τροποποιούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε να ταυτίζονται όσο πιο βέλτιστα γίνεται με τις μαθησιακές ανάγκες των φοιτητών και τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση με την πανδημία.ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022