Περιεχόμενα μαθήματος ΠΠΜ 221

Εισαγωγή στην ανάλυση γραμμικών φορέων με χρήση μητρώων. Εισαγωγή στις μεθόδους ευκαμψίας. Μητρώα ευκαμψίας ράβδων και δοκών. Ανάλυση ισοστατικών και υπερστατικών δικτυωμάτων και πλαισιακών κατασκευών με τη μέθοδο ευκαμψίας. Απόλυτα και τοπικά συστήματα συντεταγμένων. Μητρώα μετασχηματισμών. Γραφική μέθοδος ευκαμψίας. Εισαγωγή στις μεθόδους δυσκαμψίας. Μορφές παραμόρφωσης δοκών. Μητρώα δυσκαμψίας ράβδων και δοκών. Μητρώα μετασχηματισμών. Ανάλυση δικτυωμάτων και πλαισιακών κατασκευών με τη μέθοδο δυσκαμψίας. Γραφική μέθοδος δυσκαμψίας. Προγραμματισμός της μεθόδου άμεσου δυσκαμψίας για επίπεδα δικτυώματα. Επιβολή συνοριακών συνθηκών. Κεκλιμένες συνοριακές συνθήκες. Επιβολή περιορισμών. Εσωτερικές ελευθερίες στα άκρα μελών. Εισαγωγή στη χρήση σύγχρονου λογισμικού ανάλυσης κατασκευών (GT-Strudl).

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές θα μπορούν να:

1. Αναλύσουν με τη μέθοδο ευκαμψίας τόσο στατικά ορισμένα όσο και στατικά αόριστα δικτυώματα και πλαίσια.

2. Αναλύσουν με τη μέθοδο δυσκαμψίας τόσο στατικά ορισμένα όσο και στατικά αόριστα δικτυώματα και πλαίσια.

3. Χρησιμοποιήσουν τη γραφική μέθοδο δυσκαμψίας για την επίλυση απλών δικτυωμάτων και πλαισίων.

4. Προγραμματίσουν τη μέθοδο άμεσου δυσκαμψίας για επίπεδα δικτυώματα.

5. Χρησιμοποιούν σύγχρονο λογισμικό ανάλυσης κατασκευών (GT-Strudl).


(Προαπαιτούμενο: ΠΠΜ 220)
5 π.μ. ECTS:3-0-6


Λεπτομερής Κατάλογος Περιεχομένων Μαθήματος
ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022