ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση του μαθήματος θα βασιστεί:

Οι ασκήσεις που θα δίνονται για επίλυση (αλλά όχι για παράδοση και βαθμολόγηση) θα είναι χρήσιμες για να κατανοήσετε τη διδαχθείσα ύλη αλλά δεν θα προσμετρούν στο βαθμό σας.

Μέθοδος αξιολόγησης 

Συντελεστής

1η Πρόοδος

25 %

2η Πρόοδος

25 %

Τελική εξέταση         

50 %


Εάν, λόγω τυχόν επιδείνωσης της κατάστασης με την πανδημία, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των εξετάσεων (προόδων και τελικής εξέτασης) με φυσική παρουσία, θα γίνει διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις δυνατότητες που θα έχουμε.ΠΠΜ 221Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022