ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Αριθμητικές μέθοδοι δυναμικής ανάλυσης μονοβάθμιων και πολυβάθμιων συστημάτων. Προγραμματισμός (με Matlab) βασικών μεθόδων στατικής ανάλυσης κατασκευών. Φάσματα απόκρισης και σχεδιασμού. Προσομοίωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) δυναμικής απόκρισης πειραματικών μοντέλων σε σεισμική τράπεζα. Φασματική και δυναμική ανάλυση κτιριακών κατασκευών. Χρήση λογισμικού για τη στατική και δυναμική ανάλυση κατασκευών. Γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης προγραμμάτων ανάλυσης. Μοντελοποιήσεις κτιριακών κατασκευών. Συστήματα συντεταγμένων. Κόμβοι και βαθμοί ελευθερίας. Δεσμεύσεις, περιορισμοί και συνδέσεις. Ελευθερίες και εκκεντρότητες στα άκρα των στοιχείων. Άκαμπτα τμήματα μελών. Είδη και συνδυασμοί φορτίσεων. Τύποι ανάλυσης και συνδυασμοί αναλύσεων. Καμπτική και διαφραγματική λειτουργία πλακών. Μοντελοποιήσεις τοιχωμάτων και πυρήνων τοιχωμάτων. Στοιχεία θεμελίωσης και ελαστικές στηρίξεις. Φασματική και δυναμική ανάλυση για σεισμικές δράσεις χρησιμοποιώντας Η/Υ. Εισαγωγή στη σεισμική μόνωση και άλλες μεθόδους αντισεισμικής προστασίας.

(Προαπαιτούμενα: ΠΠΜ 320)

5 π.μ. ECTS:3-0-6

Μαθησιακοί Στόχοι

Οι φοιτητές θα μπορούν να:
1. Προγραμματίσουν (σε Matlab) σύγχρονες μεθόδους δυναμικής ανάλυσης κατασκευών.
2. Να κατασκευάσουν φάσματα απόκρισης.
3. Να προσομοιώσουν με λογισμικό που θα αναπτύξουν τη δυναμική απόκριση πειραματικών μονοβάθμιων και πολυβάθμιων μοντέλων σε σεισμική τράπεζα.
4. Να χρησιμοποιούν με γενικής χρήσης λογισμικό για τη στατική, ιδιομορφική, φασματική και δυναμική ανάλυση κατασκευών.
5. Να γνωρίζουν τι είναι η σεισμική μόνωση, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντισεισμική προστασία δομικών συστημάτων.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022