ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Εργαστηριακές ασκήσεις (σεισμικής τράπεζας)

5 %

Υπολογιστικές ασκήσεις

10 %

1η Πρόοδος

20 %

2η Πρόοδος

20 %

Εργασία εξαμήνου

10 %

Τελική εξέταση

35 %

 Οι ερωτήσεις που θα τίθενται κατά τη διαδικτυακή εξέταση θα είναι σε σχέση με βασικά θέματα που έχουν ήδη καλυφθεί και επεξηγηθεί λεπτομερώς και επανειλημμένα.

Τα ερωτήματα θα τίθεντε, είτε διαδραστικά και ονομαστικά, είτε διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής διδασκαλίας, τα οποία θα πρέπει να απαντάτε άμεσα και βάσει των απαντήσεων που θα δίνετε, είτε προφορικά είτε διαδικτυακά, αντίστοιχα, θα βαθμολογήστε. Όταν σας τεθεί οποιοδήποτε ερώτημα ή άσκηση να λύσετε θα έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο και φυσικά δεν θα δικαιούστε να επικοινωνήσετε ή να συνεννοηθείτε με οποιοδήποτε άλλο/ε κατά τη διαδικτυακή εξέταση.

Εάν κάποιος/α για κάποιο εξαιρετικά σοβαρό λόγο δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο μάθημα τότε θα πρέπει να με ειδοποιήσει έγκαιρα πολύ πριν από το μάθημα, αφού σχεδόν σε κάθε μάθημα μπορεί να ετοιμάζω και να σας θέτω διαδικτυακά ερωτήματα, βάσει των οποίων θα αξιολογήστε.

Βοήθεια μπορείτε να έχετε όση χρειάζεστε για να ικανοποιήσετε επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του μαθήματος, αλλά κυρίως για να μάθετε όσα πιο πολλά και χρήσιμα γίνεται μέσα σε αυτό το εξάμηνο.


ΠΠΜ 325Τμήμα ΠΜΜΠΠέτρος Κωμοδρόμος,  2022