ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ


Διαλέξεις:

Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 10:30-12:00 μ.μ., σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις στην τάξη.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική και αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση και την επίτευξη των στόχων του μαθήματος.

Πρέπει να είναι να κάνουμε ότι πρακτικά μπορούμε, εμπιστευόμενοι/ες την επιστήμη, για να καταστεί σύντομα δυνατή η δια ζώσης διδασκαλία, η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τη διαδικτυακή.

Ώρες γραφείου:

    Δευτέρα/Πέμπτη 12-1:00 μ.    
 

    Green Park 309     
    Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
    Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Κύπρου


Πέτρος Κωμοδρόμος, 2022