Εισαγωγή

Η ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στα αστικά λύματα αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας αλλά ταυτόχρονα ακόμα μία ανησυχία αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί οι ενώσεις αυτές να επιφέρουν τόσο στο περιβάλλον αλλά και στην ανθρώπινη υγεία μέσω της διοχέτευσης των επεξεργασμένων λυμάτων σε υδάτινα σώματα, στη θάλασσα ή προς άρδευση.

Στην Κύπρο λόγω του έντονου προβλήματος έλλειψης νερού η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή της προς την εκμετάλλευση κάθε σταγόνας διαθέσιμου νερού και κυρίως προς την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς.

Οι ξενοβιοτικές ενώσεις όμως, δηλαδή οι ενώσεις που είναι ξένες προς τον άνθρωπο και τη φύση, όπως για παράδειγμα φυτοφάρμακα, αλκυφαινόλες, συνθετικά στεροειδή, δισφαινόλες, φθαλικοί εστέρες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες κ.λπ, δεν αποικοδομούνται εύκολα και ούτε απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται. Οι ενώσεις αυτές μετά από πρόσφατες μελέτες των τελευταίων 10 ετών έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιφέρουν ενδοκρινικές διαταραχές σε οργανισμούς. Από την άλλη όμως, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συγκεντρώσεις των ενώσεων αυτών είναι πολύ χαμηλές και δεν μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

Μία νέα κατηγορία ξενοβιοτικών που εξετάζεται σήμερα διεθνώς είναι αυτή των φαρμακευτικών καταλοίπων καθώς και των ενώσεων που βρίσκονται μέσα στα καλλυντικά αλλά και στα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής. Η ομάδα αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον καθότι τα φαρμακευτικά κατάλοιπα είναι βιολογικά ενεργές ουσίες, οι οποίες δύσκολα αποικοδομούνται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το ερευνητικό αυτό έργο θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση των ενώσεων αυτών.

Στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού έργου θα διερευνηθούν οι πηγές και οι ποσότητες φαρμακευτικών καταλοίπων που εισέρχονται στο αποχετευτικό σύστημα. Επίσης θα γίνει προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των φαρμακευτικών καταλοίπων που εισέρχονται και εξέρχονται από τους σταθμούς βιολογικής επεξεργασίας. Στη συνέχεια θα γίνει εκτίμηση του κινδύνου για αυτές τις ενώσεις μέσω βιοδοκιμών σε οργανισμούς από διάφορα διατροφικά επίπεδα. Τέλος, θα εφαρμοστούν μέθοδοι προχωρημένης χημικής οξείδωσης για την αποικοδόμηση των ουσιών αυτών.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και συγχρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

   
  http://contrarianedge.com/wp-content/themes/blix-091/images/text/PfizerBlockbustersuccessisadoubleedgedsw_87D7/pharmaceuticals12.jpg