ΔΡΑΣΕΙΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 


Δράση 1: Οργάνωση Μελέτης

      Εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting)

      Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου (Steering Committee)

      Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

 

Δράση 2: Διαχείριση του έργου και αναφορά στην ΕΕ

      ■ Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης του Έργου

      ■ Αναφορές στης ΕΕ

      ■ Συναντήσεις μεταξύ των εταίρων

 

Δράση 3: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

      ■ Αναζήτηση πηγών πληροφοριών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα

      ■ Συλλογή δεδομένων και ανάλυση

      ■ Καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών για την ανάκτηση και ανακύκλωση

 

Δράση 4: Αξιολόγηση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ

      ■ Μελέτη των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και καταγραφή των απαιτήσεών τους

      ■ Σύγκριση των υφιστάμενων πολιτικών και πρακτικών συλλογής σε κάθε χώρα

      ■ Αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των εθνικών και ευρωπαϊκών οδηγιών ανά χώρα

 

Δράση 5: Εντοπισμός Εμποδίων/Δυσκολιών στην εφαρμογή των οδηγιών

      ■ Διεξαγωγή μελέτης κόστους-οφέλους για την ανακύκλωση

      ■ Διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικού κόστους

      ■ Ανάλυση των δυσκολιών που εντοπίζονται στην ανακύκλωση επιλεγμένων ρευμάτων αποβλήτων στα νησιά

 

Δράση 6: Ετοιμασία λογισμικού εργαλείου στήριξης απόφασης (DST)

      ■ Ανάπτυξη λογισμικού για την αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων των σχημάτων διαχείρισης στα νησιά

      ■ Ανάπτυξη εγχειριδίου χρήσης

 

Δράση 7: Πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού

      ■ Διάδοση και εφαρμογή του λογισμικού για κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες

      ■ Διόρθωση και τελειοποίηση του λογισμικού

 

Δράση 8: Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

      ■ Δραστηριότητες διάδοσης και δημοσιεύσεις

      ■ Διοργάνωση σεμιναρίων / συνεδρίων σε κάθε χώρα

      ■ Διοργάνωση σεμιναρίου εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή του DST

 

Δράση 9: Παρακολούθηση Έργου

      ■ Ετοιμασία πρωτοκόλλου παρακολούθησης του έργου

      ■ Καθορισμός δραστηριοτήτων παρακολούθησης από την Ομάδα Διαχείρισης του Έργου

 

Δράση 10: After-LIFE communication

      ■ Αfter-LIFE communication plan


LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)