ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

 


 

Δράση 1: Οργάνωση μελέτης

     ■ D1: Σχέδιο Δράσης

     D2: Εναρκτήρια συνάντηση

 

Δράση 2: Διαχείριση έργου και αναφορά στην ΕΕ

     D3: Συναντήσεις εταίρων

 

Δράση 3: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

     D4: Υφιστάμενη κατάσταση και συλλογή στοιχείων για την ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασίας και ΑΗΗΕ σε Κύπρο, Μάλτα, Ελλάδα και Γαλλία
   

Δράση 4: Αξιολόγηση της εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ

     D5: Εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας καθώς και για τα ΑΗΗΕ σε Κύπρο, Μάλτα, Ελλάδα και Γαλλία
      

Δράση 5: Εντοπισμός εμποδίων / δυσκολιών σε νησιά

     D6-8: Τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση, εντοπισμός εμποδίων / δυσκολιών σε νησιά
      

Δράση 6: Ετοιμασία λογισμικού για την αξιολόγηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων των σχημάτων διαχείρισης στα νησιά

     D9: Λογισμικό εργαλείο στήριξης πολιτικής σχετικά με την ανακύκλωση στα νησιά
  Οδηγίες εγκατάστασης
  Εγκαταστείστε το λογισμικό εργαλείο REPT!
  Εγχειρίδιο χρήστη για το DST
  Τεχνική υποστήριξη on-line

 

Δράση 7: Πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού

     D10: Αποτελέσματα εφαρμογής λογισμικού εργαλείου REPT
   
      

Δράση 8: Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

     ■ D12: Έντυπο ενημερωτικό υλικό

  Τρίπτυχο 1 (Φεβρουάριος 2009): (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία)
  Τρίπτυχο 2 (Ιούλιος 2009): (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα, Γαλλία)
  Τρίπτυχο 3 (Μάρτιος 2011): (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα)
  Τρίπτυχο 4 (Ιούνιος 2011): (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα)
  Αφίσες: (Κύπρος, Μάλτα, Ελλάδα, Γαλλία)
   

     ■ D13: Δημοσιεύεις / διάδοση στα ΜΜΕ

 

Διάσκεψη τύπου κατά την εναρκτήρια συνάντηση, 14/1/09

Εφημερίδα Φιλελεύθερος, 15/1/09

Εφημερίδα Χαραυγή, 15/1/09

Άρθρο τύπου, Μάλτα, 15/1/09

Ενημερωτικό Δελτίο GreenPak, Φεβρουάριος 2009

Απολογισμός GreenPak 2008

Ενημερωτικό Δελτίο GreenPak, Ιούνιος 2009

Έκθεση πεπραγμένων Green Dot Κύπρου 2007 - 2008

Άρθρο σε Ενημερωτικό Δελτίο PRO Europe, Οκτώβριος 2009

Δημοσίευση για την ιστοσελίδα της PRO Europe

Ενημερωτικό Δελτίο Eco Emballages, Ιανουάριος 2010

Ενημερωτικό Δελτίο GreenPak, Απρίλιος 2011

Δελτίο τύπου για το τελικό συνέδριο, Ιούνιος 2011

Εφημερίδα Σημερινή, 15/6/2011

Εφημερίδα Σημερινή, 16/6/2011

 

Βίντεο προβολής στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, 17/6/2011

  Εφημερίδα Χαραυγή, 18/6/2011
  Δελτίο τύπου Green Dot Κύπρου, Ιούνιος 2011
  Εφημερίδα Σημερινή, 23/6/2011
  Εφημερίδα Αλήθεια, 1/7/2011
  Δημοσίευση, Thirteenth International Waste Management and Landfill Symposium
 

 

  After-LIFE
  Παρουσίαση του DST στην Κροατία στα πλαίσια του EU IPA 2007 Chemical Safety project "Technical Assistance for Strengthening Legal Framework and Institutional Infrastucture for Protection from Dangerous Chemicals", 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, 2012
   

     ■ D14: Εισαγωγικές παρουσιάσεις του προγράμματος

     ■ D15: Εκπαίδευση και workshops για την παρουσίαση του λογισμικού εργαλείου REPT

     ■ D16: Τελικό Συνέδριο

 

Δράση 9: Παρακολούθηση του έργου

     D17: Πρωτόκολλο παρακολούθησης

 

Δράση 10: After-LIFE communication

     ■ D18: Layman's report

     ■ D19: After-LIFE communication plan

 

Τελική Έκθεση Έργου (στα Αγγλικά)

 

 


LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)