ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REPT

 


Η βασική νομοθεσία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών (94/62/EK και 2004/12/ΕΚ) προνοεί για τη δημιουργία αποδοτικών σχημάτων διαχείρισης από τα κράτη μέλη που να στοχεύουν στην αποτροπή της παραγωγής και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και την προώθηση της ανάκτησης και ανακύκλωσής τους.

Η σχετική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2002/96/EΚ και 2002/95/ΕΚ) έρχεται επίσης να ενισχύσει την ανάγκη για τον περιορισμό, ανάκτηση και ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων καθώς και τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε αυτά. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ανάκτηση και ανακύκλωση των ρευμάτων αυτών αποτελούν πρόκληση για τα κράτη μέλη.

Τα νησιά παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν το κόστος και την αποδοτικότητα σχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα τα μικρά σε μέγεθος νησιά χαρακτηρίζονται από μικρό μέγεθος πληθυσμού και έκτασης ενώ ο περιορισμένος όγκος αποβλήτων καθιστά την εφαρμογή σχημάτων ανακύκλωσης οικονομικά ασύμφορη. Η ανακύκλωση βασίζεται σχεδόν εξολοκλήρου σε εξαγωγές οι οποίες, εκτός από το σημαντικό τους κόστος αποτελούν επίσης σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον. Νησιά κράτη μέλη όπως είναι η Κύπρος και η Μάλτα απαιτούν μεγαλύτερο μερίδιο χρηματικών και ανθρώπινων πόρων για την ανάπτυξη της βασικής υποδομής ανακύκλωσης σε σχέση με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη.

To πρόγραμμα LIFE+ REPT, το οποίο έχει ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2009 και έχει διάρκεια δύο χρόνια, αποσκοπεί στην μελέτη των χαρακτηριστικών αυτών ενώ θα καθοριστούν βέλτιστες οικονομικές και περιβαλλοντικές λύσεις για την ανακύκλωση στα νησιά. Το πρόγραμμα στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ενός εργαλείου στήριξης απόφασης το οποίο θα επιτρέπει τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού οφέλους αλλά και του οικονομικού κόστους εναλλακτικών σχημάτων διαχείρισης. Το εργαλείο αυτό θα έχει ως αντικείμενο τα απόβλητα συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές ψύξης και κλιματισμού, οθόνες CRT και λαμπτήρες φθορισμού) και θα μπορεί να εφαρμοστεί σε αριθμό νησιών με διαφορετικές ιδιαιτερότητες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 878.272 και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Συνεργασία Κύπρου, Μάλτας, Ελλάδας, Γαλλίας

Στο πρόγραμμα REPT συμμετέχουν τα κράτη μέλη νησιά Κύπρου και Μάλτας καθώς και οι Ελλάδα και Γαλλία. Η Γαλλία παρουσιάζεται ως η πιο προχωρημένη από τις τέσσερις χώρες στον τομέα της ανακύκλωσης και διαθέτει την μεγαλύτερη εμπειρία στην εφαρμογή των οδηγιών. Επιπρόσθετα, η απομακρυσμένη από την ενδοχώρα Κορσική αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μελέτης της παραμέτρου απόστασης και της σημασίας της στα σχήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από την άλλη η Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό νησιών ποικίλου μεγέθους και γεωγραφικών χαρακτηριστικών, αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης. Τέλος, η Κύπρος και η Μάλτα παρουσιάζουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των νησιών κρατών μελών με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και στόχους σε ότι αφορά τη δημιουργία επιτυχημένων σχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.


LIFE07 ENV/CY/000081 - Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands (REPT)