ΗΜΥ 653
Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Embedded and Real Time Systems
Εαρινό Εξάμηνο 2019 - Spring Semester 2019

Home
Lectures
Project Information
Tools and Tutorials
Useful Links
Reading Material

 Πανεπιστήμιο Κύπρου


University of Cyprus

 

 

Διδάσκων:   Δρ.  Χάρης Θεοχαρίδης

                     Γραφείο: Green Park, #108

                     Tηλέφωνο: 22892259

                     email ttheocharides@ucy.ac.cy

Ώρες Γραφείου: Τρίτη και Παρασκευή, 11-1 (ΚΙΟΣ) ή με ραντεβού.

Διαλέξεις:    Δευτέρα, 3-6, ΧΩΔ01, Αίθουσα 114

 

 Στόχοι Μαθήματος

 Τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν πλέον καθιερωθεί σαν ένας καινοτόμος και σημαντικός τομέας της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές σε βάθος τα σχετικά με την ολοκληρωμένη σχεδίαση λογισμικού και υλικού ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων πραγματικού χρόνου.

Μετά από την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, ο φοιτητής θα έχει ολοκληρωμένη γνώση στα:  

(i)            Λειτουργικά συστήματα ενσωματωμένων συστημάτων

(ii)           Συσκευές και πρωτόκολλα εισόδου/εξόδου δεδομένων και ενσωμάτωση συστημάτων

(iii)         Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές ενσωματωμένων συστημάτων.

(iv)         Συστήματα διασύνδεσης ενσωματωμένων συστημάτων

(v)           Βελτιστοποίηση απόδοσης, αξιοπιστίας και κατανάλωσης ενέργειας

 Ο φοιτητής θα έχει επίσης την ευκαιρία να σχεδιάσει κατά την διάρκεια μελέτης εξαμήνου ένα ολοκληρωμένο ενσωματωμένο σύστημα και να το πρωτοτυπήσει σε πλατφόρμα FPGA.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Προαπαιτούμενα:  

 • Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών
 • Γλώσσα Προγραμματισμού Υψηλού Επιπέδου ( C/C++/Java/Other)
 • Λειτουργικά Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
 • Αριθμητικά Συστήματα και Δυαδική Άλγεβρα
 • Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα
 • Οργάνωση και βασικά συνιστώσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Γνώση Γλώσσας Περιγραφής Υλικού (VHDL ή Verilog ή SystemC)

 Αναμενόμενο Περιεχόμενο Μαθήματος

Προσκείμενο σε αλλαγές από Διδάσκοντα και εν κοινού με το ακροατήριο

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΘΕΜΑ

1-2

 

Introduction to Embedded Systems, Major Parts, Modeling and Specifications, Requirements  

Introduction to Tools, Introductory Lab, Tutorial for EDK

3-5

 

Embedded System Hardware - Overview

Embedded Microprocessors, Reconfigurable Architectures, Embedded Microcontrollers

Interconnection and Communication

Input/Output Interfacing

Sensors, Actuators and Data Acquisition Systems

6-8

 

Embedded Operating Systems, Middleware and Scheduling

Tasks and Task Allocation

Execution times

Real-Time Scheduling and Execution

Embedded O/S Concepts

Middleware

Compilers and Compilation Techniques

 

9-10

 

Embedded Software and Hardware/Software Co-Design

High-Level Optimizations

Hardware/Software Partitioning

Energy and Reliability Management

Design Flows and Tools

Validation and Verification

 

11

 

Student Project Presentations

 

 Αναμενόμενη Εργασία 

 • Τακτική μελέτη και κατανόηση του υλικού που ανατίθεται.
 • Τακτική κατ οίκον και εργαστηριακή εργασία.
 • Τακτικές αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων.
 • Τελική εξέταση.

Βαθμολογία

Πρακτική Μελέτη (Group Semester Project) 80%

Τελική Εξέταση (εφ όλης της ύλης) 20% 

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας στο μάθημα είναι:

(i)            η εξασφάλιση συνολικού βαθμού πέραν του 50%

Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα μικρών αλλαγών στην πιο πάνω κατανομή της βαθμολογίας αφού επεξηγηθεί στους φοιτητές. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα οριακής προσαρμογής της βαθμολογίας με βάση την παρακολούθηση και την συμμετοχή στην τάξη, αφού και αυτό επεξηγηθεί στους φοιτητές.