Ξ—ΞœΞ 314: ΕργαστΞριο ΑρχιτΡκτονικΞΟ‚ Ξ—Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟŽΞ½ ΞΟ€ΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΟƒΟ„ΟŽΞ½

ΞΞΌΞΞΌΞ± Ξ—Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΏΞ»ΟŒΞ³Ο‰Ξ½ ΞœΞ·Ο‡Ξ±Ξ½ΞΉΞΊΟŽΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΞœΞ·Ο‡Ξ±Ξ½ΞΉΞΊΟŽΞ½ ΞΟ€ΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΟƒΟ„ΟŽΞ½
ΠανΡπιστΞΞΌΞΉΞΏ ΞšΟΟ€ΟΞΏΟ…

 
Ξ‘Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟŽΟƒΞ΅ΞΉΟ‚
 

03/09/2019 ΞšΞ±Ξ»Ο‰ΟƒΞΏΟΞ―ΟƒΞ±Ο„Ξ΅ στην ιστοσΡλίδα του Ρργαστηρίου ΑρχιτΡκτονικΞΟ‚ Ξ—Ξ»Ξ΅ΞΊΟ„ΟΞΏΞ½ΞΉΞΊΟŽΞ½ ΞΟ€ΞΏΞ»ΞΏΞ³ΞΉΟƒΟ„ΟŽΞ½ Ξ—ΞœΞ314 . Παρακαλώ ΟŒΟ€Ο‰Ο‚ συμβουλΡύΡστΡ τακτικά την ιστοσΡλίδα του ΞΌΞ±ΞΈΞματος στο σύστημα Blackboard του ΠανΡπιστημίου Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± λαμβάνΡτΡ ΟŒΞ»Ξ΅Ο‚ τις απαραίτητΡς πληροφορίΡς (ΟƒΞ·ΞΌΞ΅ΞΉΟŽΟƒΞ΅ΞΉΟ‚, Ρργαστηριακές ασκΞσΡις, Ο…Ξ»ΞΉΞΊΟŒ, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟŽΟƒΞ΅ΞΉΟ‚) που αφορούν το μάθημα.