ΗΜΥ 314: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Σκοπός του Eργαστηρίου
 

Σκοπός του εργαστηρίου «Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών» είναι να δώσει στους φοιτητές τις πρακτικές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήματος. Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά εργαστηριακών ασκήσεων όπου οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν εργαλεία προσομοίωσης (cycle-accurate high-level simulation tools) τα οποία θα χρησιμοποιούν για τη μοντελοποίηση και αξιολόγηση ενός υπολογιστή τύπου RISC (MIPS32). Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν το λεπτομερή σχεδιασμό του διαύλου δεδομένων και της μονάδας ελέγχου του μικροεπεξεργαστή, την υλοποίηση του συστήματος της ιεραρχίας της μνήμης, του συστήματος διασωλήνωσης και τους μηχανισμούς ανίχνευσης κινδύνων (hazard detectors).